Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania ze strony www znajdującej się pod adresem elektronicznym www.mini-house.pl.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest MINI HOUSE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/9, 31-110 Kraków, e-mail: biuro@mini-house.pl.

2. Zbieranie danych
MINI HOUSE może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach współpracy, w szczególności:
• podczas kontaktu (telefonicznego, mailowego, adresowego).
• podczas wypełniania formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej MINI HOUSE.
• automatycznie, podczas przeglądania strony internetowej MINI HOUSE.

3. Zakres zbieranych danych
W zależności od formy kontaktu z MINI HOUSE, mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do zakupu oferowanych przez MINI HOUSE produktów i usług, tj: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane identyfikujące Państwa nieruchomość, miejsce jej położenia etc.

4. Cel zebrania danych
Podane przez Państwa dane osobowe wykorzystywane są przez MINI HOUSE wyłącznie za Państwa zgodą i wyłącznie w celu sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie handlowej MINI HOUSE. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z usług MINI HOUSE. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane za Państwa zgodą w celach marketingowych, czyli przy promocji produktów i usług MINI HOUSE, a także w celu promocji produktów i usług Partnerów MINI HOUSE. Za Państwa zgodą, dane osobowe mogą być przekazywane Partnerom MINI HOUSE w celu umożliwienia im realizacji usług związanych w szczególności z produkcją, dostawą i/lub montażem poszczególnych elementów konstrukcyjnych domu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając wiadomość na adres e-mailowy: biuro@mini-house.pl. Mogą Państwo wyrazić zgodę na przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług MINI HOUSE (Administratora) oraz jego Partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.). W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając wiadomość na adres e-mailowy: biuro@mini-house.pl.

5. Prawa Użytkownika
Użytkownikowi przekazującemu MINI HOUSE dane osobowe, przysługują następujące uprawnienia o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach art. 15-22 RODO:
• prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.
• prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
• prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.
• prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
• prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
• prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.
• prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.
• prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
• prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Z wymienionych powyżej praw mogą Państwo skorzystać wysyłając informację na adres e-mailowy: biuro@mini-house.pl.

6. Dostęp do danych osobowych
Do danych osobowych gromadzonych przez MINI HOUSE mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione i upoważnione osoby zajmujące się obsługą firmy oraz podmioty, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z treścią art. 28 RODO. MINI HOUSE nie przekazuje podmiotom trzecim Państwa danych osobowych bez Państwa zgody. Państwa dane mogą być udostępniane, w przypadku wyrażenia stosownej zgody - Partnerom MINI HOUSE. W takim przypadku każdy z Państwa, którego dane osobowe zostaną udostępnione jest o tym informowany w trakcie pozyskiwania zgody. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości). W przypadku korzystania przez MINI HOUSE z usług zewnętrznych podwykonawców, zobowiązujemy ich do przestrzegania artykułu 28 RODO.

7. Czas przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane, np.:
• w przypadku zakupu produktów i/lub usług MINI HOUSE – zgodnie z indywidualną zgodą Użytkownika, wyrażoną podczas zawarcia stosownych umów.
• w celach marketingowych – do czasu wycofania zgody, uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są
nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
MINI HOUSE jako Administrator danych osobowych oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

9. Portale Społecznościowe
MINI HOUSE przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile MINI HOUSE prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. MINI HOUSE nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym wiadomości, komentarze, zdjęcia, dane osobowe) publikowane przez Użytkowników na profilach MINI HOUSE. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społecznościzwiązanej z marką.

10. Polityka Cookies
Serwis należący do Administratora nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
• dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
• “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.
• pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
• “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
• “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.

11. Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów, które zostały zamieszczone na stronie internetowej MINI HOUSE gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności Partnerów MINI HOUSE za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Partnerzy MINI HOUSE, którym za Państwa zgodą zostały przekazane dane, a do których ma zastosowanie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, po uzyskaniu od MINI HOUSE Państwa danych osobowych, są zobowiązani spełnić wobec Państwa wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im
realizację przysługujących Państwu uprawnień.

12. Dane kontaktowe
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@mini-house.pl lub adres korespondencyjny: MINI HOUSE Sp. z o.o., ul. M.J. Piłsudskiego 11/9, 31-110 Kraków. Administrator wyznaczył osobę w MINI HOUSE, z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@mini-house.pl w każdej sprawie, dotyczącej przetwarzania
danych osobowych.

13. Zmiany Polityki Prywatności
MINI HOUSE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jednocześnie informujemy, że zmiany dokonywane w przyszłości będą zgodne z misją i wartościami, jakie reprezentuje MINI HOUSE. Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji: 18.03.2019 rok.

 

Pobierz Politykę Prywatności w dokumencie PDF:

POLITYKA PRYWATNOŚCI PDF